CPF ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ที่เขาพระยาเดินธง      

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

          CPF สานต่อโครงการที่ทำเอาไว้ โดยโครงการที่ทาง CPF จะมาสานต่อในครั้งนี้ก็คือโครงการเกี่ยวกับการรักษ์นิเวศลุ่มน้ำป่าสัก  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีการสร้างเอาไว้เพื่อช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในชุมชนโดยชุมชนแห่งนี้มีชื่อว่าชุมชนเขาพระยาเดินธง  CPF ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สิ่งที่ทางCPFช่วยส่งเสริมชุมชนเหล่านี้ก็คือการที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชผักด้วยวิธีการทางธรรมชาติอีกทั้งยังมีการรักษาระบบนิเวศน์ด้วยมีการปล่อยปลาลงแม่น้ำโดยเฉพาะการปล่อยปลาลงเขื่อนทำให้โครงการนี้จะเป็นพื้นฐานที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นั่นเอง

      สำหรับชุมชนเขาพระยาเดินธงนั้นเป็นชุมชนแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งที่นี่จะมีเขื่อนขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยตามปกติแล้วชาวบ้านจะมีวิถีชีวิตด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวหาเลี้ยงชีพดังนั้นเนื่องจากทางด้าน CPF เล็งเห็นความสำคัญของระบบนิเวศและยังเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในเขตพื้นที่ดังกล่าวจึงได้มีการสร้างโครงการขึ้นมาโดยโครงการนี้ได้มีการตั้งชื่อเอาไว้เป็นโครงการรักษ์นิเวศน์ลุ่มน้ำป่าสัก

         สำหรับโครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับระบบนิเวศแถวบริเวณแม่น้ำป่าสักซึ่งแน่นอนว่าหากเป็นพื้นที่อยู่ตรงบริเวณแม่น้ำป่าสักระบบนิเวศที่ใกล้ชิดกับแม่น้ำป่าสักมากที่สุดก็คือระบบนิเวศทางสัตว์น้ำดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการเปิดโครงการปล่อยปลาลงแม่น้ำป่าสักและลงเขื่อนอีกทั้งยังส่งเสริมให้ชาวบ้านทำการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานโดยวิธีการทางธรรมชาติ

           ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะสามารถทำให้ประชาชนนั้นมีอาหารไว้กินไว้ใช้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของยามคับขันก็ตามเพราะพืชผักสวนครัวนั้นสามารถปลูกกินกันได้และสามารถหากินปลาในแม่น้ำได้ดังนั้นจึงนับได้ว่าวิธีการส่งเสริมของทางCPFจะเป็น การส่งเสริมให้ประชาชน  ในเขตพื้นที่เขาพญาเดินธงมีแหล่งหาอาหารที่มั่นคงต่อให้มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแค่ไหนชาวบ้านแถบนี้ก็จะยังมีอาหารรับประทานมีแหล่งน้ำคอยให้ชาวบ้านหาปลามากินและยังมีแหล่งขายพืชผักสวนครัว

           ซึ่งแน่นอนว่าทั้งปลามีการปล่อยลงแหล่งน้ำและผักที่ชาวบ้านมีการปลูกนี้ก็จะสามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่นี้อีกด้วยนับได้ว่าเป็นทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เขาพญาเดินธงและยังสามารถทำให้ชาวบ้านในเขตพื้นที่เขาพระยาเดินธงมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้หาเงินมาเลี้ยงชีพได้และยังมีแหล่งทำกินได้นั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย.  Ufabet เข้าสู่ระบบ                                     

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch